POLÍTICA DE PRIVACITAT PROMOCIÓ “PREMIS RECICLOS FASE 2”:

Qui és el Responsable del Tractament de les seves dades?
El Responsable del tractament de les seves dades al que respecta aquesta pàgina web és ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. (en endavant, “ECOEMBES” o “Responsable del tractament” indistintament), amb domicili social al Paseo de la Castellana 83-85 planta 11, 28046, Madrid i C.I.F. nº A-81601700. Si té alguan consulta relativa a la protecció de dades pot dirigir-se a l’Oficina de Protecció de dades del Responable a través del correu electrònic oficinadeprivacidad@ecoembes.com o a la direcció postal anteriorment mencionada.

Quines dades es tracten a través d’aquest Lloc Web?
Les dades personals que tractem sobre vostè seran aquelles que ens faciliti i siguin necessàries per a portar a terme la seva inscripció i registre a https://app.santboi.reciclos.cat i per a poder gestionar la seva participació (pex. notificació i gestió de les possibles recomenses amb les que vostè participi) al projecte “Premis Reciclos Fase 2” amb l’objectiu d’incentivar el reciclatge de llaunes i ampolles de begudes per part dels habitants dels Barris de Ciutat Cooperativa – Molí Nou i Marianao.

Amb quina finalitat i legitimació tractarem les seves dades personals?
El Responsable li informa que les seves dades es tractaran amb les següents finalitats:

1. Gestió de la seva inscripció i participació a la Promoció “Premis Reciclos Fase 2”. Per a poder formalitzar i gestionar la seva inscripció en aquesta Promoció serà necessari el tractament de les seves dades personals. Així amteix, el desenvolupament normal de la seva participació, podrem tenir accès a l’informacio continguda a les imatges que ens faciliti per acreditar el seu correcte compliment de la mecànica d’aquesta Promoció. Aquesta informació no serà utilitzada per a cap altre finalitat i vostè es compromet a que les imatges facilitades siguin el més acotades possibles per gestionar la seva participació. Aquest tractament és necessari per a l’execució de la relació contractual que s’estableix entre les parts a través de la seva inscripció a la Promoció.

2. Enviament del codi QR des d’una ubicació concreta. Per comprovar que compleix amb les normes de la Promoció serà necesari que vostè escaneji un codi QR únic i diferent per a cada contenidor en el qual ha de depositar els envasos corresponents. D’aquest mode tindrem accès a la seva ubicació de forma puntual ja que la mateixa s’entèn que conrespondrà a la del contenidor al qual s’aproximi per a la cpatació i enviament del codi QR requerit. Aquest tractament és necessari per a l ‘execució de la relació contractual que s’estableix entre les Parts a través de la seva inscripció a la Promoció i per a la seva correcta participació en la mateixa.

3. Notificació i gestió de les possibles recompenses individuals i sortejos. Per a pdoer gestionar i portar a terme la noticiació dels possibles premis, li enviarem un missatge al telèfon mòbil que ens hagi facilitat en el moment de la seva inscripció així com un correu electrònic a la direcció facilitada. Aquest tractament és necessari per a l’execució de la relació contractual que s’estableix entre les Parts a través de la seva inscripció a la Promoció i per a la correcta tramitació de l’entrega dels premis que li puguin correspondre en el cas d’haver resultat guanyador.

4. Donar resposta a les consultes rebudes a través de l’apartat a “contacte” o “preguntes freqüents”. El Responsable tractarà les dades que vostè inclogui a l’apartat de “contacte” o “preguntes freqüents” amb la finalitat de poder donar resposta a aquelles consultes que vostè planteji a través de la present pàgina web. Aquest tractament es troba legitimat pel fet de que a l’omplir les seves dades i enviar la seva consulta, entendrem que dóna el seu consentiment per al tractament d’aquestes dades per gestionar i donar resposta a la mateixa.

5. Evitar/Prevenir possibles intents de Frau. Amb l’objectiu d’evitar o prevenir un intent de frau en aquells casos en els que es detectin irregularitats en el comportament dels participants de la Promoció, el Responsable podrà consultar les seves dades personals per a, d’aquesta manera, protegir els interessos de la resta de participants. En aquests casos el Responsable tractarà les seves dades personals en base al seu interès legítim de prevenir el frau en el marc de la participació a la Promoció.

6. Compliment de les obligacions fiscals a l’entrega de premis. En compliment de la normativa fiscal vigent serà necessari practicar la corresponent retenció i ingrès a compta sobre els premis que es vagin entregant als participants que resultin guanyadors de la Promoció. Aquest tractament serà portat a terme per part de Responsable en cumpliment d’obligacions legals que li són exigibles per la normativa aplicable.

Durant quant de temps conservarem les seves dades personals? 
Les dades personals a les que es tingu accès es tractaran mentres duri la seva participació de la Promoció “Premis Reciclos Fase 2”, en tot cas durant un plaç màxim de 12 (dotze) mesos, sempre i quan el titular de les dades no revoqui el seu consentiment o s’oposi al tractament per a les finalitats descrites amb anterioritat. Així doncs, el Responsable conservarà les dades personals una vegada finalitzada la seva relació contractual, degudament bloquejats, per a la seva possible posada a disposició de les Administracions Públiques competents, Jutges i Tribulas o el Ministeri Fiscal, durant el plaç de prescripció de las accions que puguèssin derivar-se de la relació mantinguda amb vostè i/o els plaços de conservació previstos legalment. El Responsable procedirà a la supressió física de les seves dades una vegada transcorreguts aquests plaços.

A qui comunicarem les seves dades personals? 
El Responsable comunicarà les des de l’usuari a:
• Tercers proveïdors de serveis que tinguin accès a les dades personals dels participants i que tractaran les referides dades i noms per compte del Responsable com a conseqüència de la seva prestació de serveis. En concret, el Responsable contractaran la prestació de serveis per part de tercers proveïdors que desenvolupen la seva activitat, a títol enunciatiu i no limitatiu, als següents sectors: assessorament jurídic, empreses de serveis professionals multidisciplinars, empreses proveïdores de serveis tecnològiques, empreses proveïdores de serveis informàtics.

• Autoritats reguladores, de control i fiscals, organismes públics competents, Jutges i Tribunals en cumpliment d’obligacions legals que li siguin exigibles al Responsable.

Quins són els seus drets quan ens facilites les teves dades? 
Vostè pot exercitat, si ho desitja, els seus drets d’accès, rectificació i supressió de4 dades, així com solicitar que es limiti el tractament de les seves dades personals, oposar-se a les mateixes, solicitar la portabilitat de les seves dades, així com no ser objectiu de decisions individuals automatitzades, remitint una comunicació en ambdós casos per escrit a l’Oficina de Protecció de Dades d’ECOEMBES a la direcció postal Paseo de la Castellana 83-85 planta 11, 28046, Madrid, o bé mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a la direcció oficinadeprivacidad@ecoembes.com adjuntant en ambdós casos a aquesta solicitud, còpia del seu DNI, NIF o document oficial que li identifiqui. Vostè podrà, en relació a aquells tractaments que estiguin basants en l’obtenció del seu consentiment, retirar el seu consentiment en qualsevol moment, així com oposar-se als tractaments basats en l’interès legítim si així ho estima oportú, a través del procediment que es detalla al paràgraf anterior.

Davant de quina Autoritat pot exercitat les seves relamacions en materia de protecció de dades? 
Vostè pot presentar una reclamació davant de l’Agencia Española de Protección de Datos en relació amb la resposta que hagi rebut del Responsable a l’atendre els seus drets. En qualsevol cas, podrà dirigir-se oficialment a l’Oficina de Privacidad del Responsable, a través de la direcció de correu electrònic oficinadeprivacidad@ecoembes.com o bé a la direcció postal Paseo de la Castellana 83-85 planta 11, 28046, Madrid, per a poder solucionar qualsevol reclamació amb la finalitat que el Responsable pugui ajudar-li al respecte.